Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności systemu strony Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach 

Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gos.pawlowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Sportu jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak atrybutu "alt" dla niektórych zdjęć w ogłoszeniach i galeriach
 • hiperłącza, obrazy graficznie nie posiadają opisów
 • Niektóre załączniki w formacie PDF nie są możliwe do odczytu przez narzędzia asystujące i nie posiadają alternatywnych rozszerzeń
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-16
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-04-16
Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę AGILEO.IT w zakresie dostępności cyfrowej
Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Szczepankiewicz
e-mail: k.szczepankiewicz@pawlowice.p Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 4724 215 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. W przypadku, gdy Gminny Ośrodek Sportu e nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)
Żądanie powinno zawierać:
 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Gminny Ośrodek Sportu niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy Gminny Ośrodek Sportu nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Gminny Ośrodek Sportu ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice lub za pomocą e-mail: gos@pawlowice.pl
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.    Dojazd do siedziby Gminnego Ośrodka Sportu  − ul. Sportowa 14
Do budynku GOS można dojechać na trzy sposoby tj. od ulicy Wodzisławskiej, Mickiewicza oraz Szkolnej. Każdy dojazd składa się z jezdni i chodników.
a)    Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą trzy ogólnodostępne wejścia otwarte w godzinach pracy GOS. Wejścia od południa oraz od zachodu posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście od wschodu posiada schody. Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.
b)   Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy parkingi oraz wyznaczone miejsce parkingowe wzdłuż ulicy Szkolnej. Parking z wjazdem od strony ul. Wodzisławskiej jest największy, można z niego bezpiecznie dotrzeć do głównego wejścia GOSu od strony południowej. Bezpośredni parking przy głównym wejściu jest stosunkowo mały i posiada wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking od strony wschodniej posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, z parkingu tego najłatwiej dostać się do budynku GOS wejściem od wschodu (brak podjazdu dla wózków inwalidzkich). Z miejsc parkingowych przygotowanych wzdłuż ulicy Szkolnej najprościej dostać się do budynku wejściem od zachodu (jest podjazd dla wózków inwalidzkich).
b)   Dostępność toalety
Toalety dla klientów znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Toalety na każdym piętrze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
c)    Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostanie się osób niepełnosprawnych do budynku, jednak w szczególnych przypadkach (brak możliwości otwarcia drzwi, pomoc w dostaniu się do pomieszczeń) osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są konserwatorzy GOS.
W przypadku części basenowej w razie potrzeby pomoc udzielają ratownicy.
d)   Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku kłopotów w poruszaniu się po budynku istnieje możliwość konsultacji z pracownikami GOS bezpośrednio przy kasach na parterze budynku. Winda znajdująca się w GOS spełnia normy związane
z przewozem osób niepełnosprawnych (posiada min. powiadomienie głosowe).
e)   Utrudnienia  
Winda znajduje się z prawej strony biegnącego przez całą szerokość budynku korytarza, dlatego osoby niepełnosprawne muszą pokonać całą szerokość korytarza by dostać się do pomieszczeń zlokalizowanych z lewej strony budynku.
2.    Korzystanie z obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu - ul. Sportowa 14
a)    Kryta pływalnia
Dostęp na obiekt basenowy prowadzi przez kasy wyposażone w specjalne barierki dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze specjalnie wyznaczonej szatni z łatwym dojazdem na wózkach inwalidzkich. Na trybuny można dostać się za pomocą windy.
b)   Hala sportowa
Dostęp na halę sportową umożliwia szeroki korytarz bez barier architektonicznych. Na górną część trybun można dostać się za pomocą windy.
c)    Boiska sportowe
Dostęp do wszystkich boisk sportowych nie posiada barier architektonicznych. Do wszystkich boisko prowadzą chodniki o obniżonych krawężnikach. Na trybuny przy boisku trawiastym prowadzi łagodny podjazd.
3.    Korzystanie z obiektu Centrum Multidyscyplinarnego Gminnego Ośrodka Sportu - ul. Pukowca 7.
Do Centrum Multidyscyplinarnego można dojechać na dwa sposoby tj. od ulicy Pukowca lub Górniczej.
a)    Dostępność wejścia
Do obiektu prowadzi jedno wejście otwarte w godzinach pracy Centrum. Wejście nie posiada barier architektonicznych.
b)   Dostępność parkingu
Bezpośrednio przy Centrum znajduje się parking samochodowy.
c)    Dostępność toalety
Toalety dla klientów znajdują się na zewnątrz obiektu.
Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze  świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w Punkcie Obsługi Klienta na parterze. Można wybrać jedną z form kontaktu:
•Wypełnić formularz zgłoszeniowy (wniosek) i przesłać go mailem na adres: gmina@pawlowice.pl
• Osobiście pobrać wniosek w punkcie obsługi klienta.
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 56300
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy 
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą  rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz  posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Na parterze budynku po wejściu do budynku z lewej strony od wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
 2. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje